Нарачател
1 Елаборат за заштита на животната средина за автопералната “Централ“ од Берово Приватен инвеститор
2 Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на локален пат М4-Зајас Џума- Зајас Теке-М4, Општина Зајас ОПШТИНА ЗАЈАС
3 Елаборат за заштита на животната средина за проширување и надградба  на локален пат за с. Сачево, Општина Струмица ОПШТИНА СТРУМИЦА
4 Елаборат за заштита на животната средина за локален пат с. Муртино- с. Свидовица, Општина Струмица ОПШТИНА СТРУМИЦА
5 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на ветерна електрана со придружни содржини и водови, на КП 389, дел од КП 457 и дел од КП 444, КО Извор,Општина Липково ДПУП БИЛД ДООЕЛ експорт- импорт Скопје
6 Елаборат за заштита на животната средина за доградба на млекара ОЛМИ, лоцирана на КП 5480/1, населба Карпош- Општина Куманово ДППУ ОЛМИ ДОО
увоз-извоз, Куманово
7 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија SKO 5162 Горно Соње, Општина Сопиште ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
8 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија ЕМК 627 Прилеп, Општина Прилеп ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
9 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на станбена зграда на улица Новопланирана “3” бб, блок 3.2- Општина Карпош ИМПЕКСЕЛ 2 ДООЕЛ, с.Дебреше- Гостивар
10 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на станбена зграда на улица Новопланирана “3” бб, блок 3.3- Општина Карпош Друштво за трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО увоз-извоз, Скопје
11 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија STP 6055 Свети Николе, Општина Свети Николе ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
12 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија OHR 3054 Горенци, Општина Охрид ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
13 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија КМN 2071 Куба, Општина Куманово ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
14 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија SKO 5141 Радишани, Општина Бутел ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
15 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија STP 6011 Бурилчево, КО Аргулица, Општина Карбинци ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
16 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија BTL 1002- Bitola HUB, Општина Битола ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
17 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија STP 6002- Kumlak, Општина Штип ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
18 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија BTL 1008- BratinDol, Општина Битола ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
19 Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на локален пат за с.Мустафино и изградба на дел од улици во селото, Општина Свети Николе ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
20 Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на локален пат М5- с.Ерџелија, Општина Свети Николе ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
21 Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на локален пат за P 105- с. Амзабегово-с. Црнилиште- М5 (с. Сарамзалино), Општина Свети Николе ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
22 Елаборат за заштита на животната средина изградба на фекална канализација за с. Ерџелија, Општина Свети Николе ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
23 Елаборат за заштита на животната средина за погон за производство на текстилни производи ДОНИТЕКС, Општина Свети Николе ДОНИТЕКС ДОО, Свети Николе
24 Елаборат за заштита на животната средина за автоперална и сервис за промена на пневматици ДТУ  БО-КИ Компани ДООЕЛ, Скопје
25 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на локален пат од Регионален пат P-117-Драчево-Зелениково до Студеничани, Општина Студеничани ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
26 Елаборат за заштита на животната средина за погон за производство на детергенти-Куманово НЕОМИКС ДООЕЛ, Куманово
27 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија SRM 7071 Пехчево, Општина Пехчево ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
28 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија SKO 5060 Визбегово, Општина Бутел ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
29 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија SKO 5037 Илинден, Општина Илинден ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
30 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија SKO 5139-Шуто Оризари, Општина Шуто Оризари ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
31 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија STP 6001 D-Свети Николе, Општина Свети Николе ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
32 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија TTV 8097-Желино, Општина Желино ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
33 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија BTL 1009-Битола, Општина Битола ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
34 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија KMN 2011 –Куманово Центар, Општина Куманово ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
35 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на објект склад, сервис и трговија на големо „Олимпико“, Општина Карпош ОЛИМПИКО Љупчо ДООЕЛ- Скопје
36 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија SKO 5139 –Шуто Оризари, Општина Шуто Оризари ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
37 Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција и рехабилитација на локален пат од с. Војник до с. Клечовце, Општина Куманово ОПШТИНА КУМАНОВО
38 Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција и рехабилитација на локален пат МЗ Козјак село Карпош, ул. 100 до клучка за Зебрењак, Општина Куманово ОПШТИНА КУМАНОВО
39 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија STP 6005- Shtip North, Општина Штип ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
40 Елаборат за заштита на животната средина за Автоперална „ЕМ-КО“ дооел, Општина Маврово и Ростуша ЕМ-КО ДООЕЛ, Маврово и Ростуша
41 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија КМN 2012- Тромеѓе, Општина Куманово ТЕЛЕЛИНК МК дооел – СКОПЈЕ
42 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на водоснабдителен систем за викенд населба Китка и селата Црвена Вода, Горно Количани, Долно Количани, Пагаруша, Вртекица, Студеничани, Моране и Батинци од Кадина Река, Општина Студеничани Општина Студеничани
43 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија OHR 3059- Ohrid West, Општина Охрид ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
44 Елаборат за заштита на животната средина за сервис за перење теписи БОНУС- СЕРВИС, с. Јурумлери, Општина Гази Баба Друштво за промет и услуги БОНУС- СЕРВИС, с. Јурумлери
45 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на 110 kV приклучок (влез- излез) на TC 110/35/10 kV “Петровец”- Општина Петровец АД МЕПСО- Скопје
46 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија SKO 5001- Карпош, Општина Карпош ТЕЛЕЛИНК МК дооел – СКОПЈЕ
47 Елаборат за заштита на животната средина за погон за производство на столарија, ФАНТАСТИКО- ПВЦ,  с. Горобинци, Општина Свети Николе ДПТУ ФАНТАСТИКО-ПВЦ ДООЕЛ с. Горобинци, Свети Николе
48 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија SKO 5147- Гази Баба, Општина Чаир ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
49 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија SKO 5208- Острово, Општина Аеродром ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
50 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на инфраструктура за линиски инфраструктурни објекти за Блок 3 од ДУП локалитет Горно Лисиче, Урбана единица А: фекална канализација, атмосферска канализација, водоводна мрежа(ниска и висока зона) и електрична нисконапонска мрежа за јавно осветлување- Општина Аеродром ОПШТИНА АЕРОДРОМ
51 Елаборат за заштита на животната средина за базна станица за мобилна телефонија VTS 9069- Ново Коњско, Општина Гевгелија ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ – СКОПЈЕ
52 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на фекална канализација на дел од улица “601” и улица “620”, Општина Куманово ОПШТИНА КУМАНОВО
53 Елаборат за заштита на животната средина за продажно- сервисен објект „ДЕЛУКС АУТО“ ДООЕЛ Куманово ДПТУ ДЕЛУКС АУТО ДООЕЛ, увоз- извоз, Куманово
54 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на мала хидроелектрана со референтен број 116, со пропратни објекти на водотекот на Бањанска река, Општина Чучер Сандево ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје
55 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на фекална канализација за локалитет Ливади, општина Свети Николе ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
56 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на водоводна мрежа за населба Ливади, општина Свети Николе ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
57 Елаборат за заштита на животната средина за Гостилница СОФРА, ДУТЗ Шуте- ком ДООЕЛ, Општина Берово ДУТЗ Шуте- ком ДООЕЛ увоз- извоз, с. Русиново
58 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на канализационен систем за фекална отпадна вода за населено место Добрејци, Општина Струмица ОПШТИНА СТРУМИЦА
59 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на фекален канализационен систем за село Дабиле, Општина Струмица ОПШТИНА СТРУМИЦА
60 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на фекален канализационен систем за село Просениково, Општина Струмица ОПШТИНА СТРУМИЦА
61 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на линиска инфраструктурна градба- фекален колектор во село Речица, општина Куманово ОПШТИНА КУМАНОВО
62 Елаборат за заштита на животната средина за изградба на главен фекален колектор на десен брег на река Вардар, општина Аеродром Град Скопје
63 Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на покривач и изградба на инсталација за топловодно радијаторско греење за ОУ Магдалена Антова, населба Карпош, општина Куманово ОУ Магдалена Антова, Куманово
64 Елаборат за заштита на животната средина за надземни складишни резервоари- ОРАНЖЕРИИ, на м.в. Горни к’р, КО Негорци, Општина Гевгелија ДППУ СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје