Portfolio

Приватни инвеститори

Кога сакате да дадете повеќе за животната средина, а не знаете како. Ние го имаме решението за одржливо производство, превентивни мерки за заштита на животната средина и ефикасно користење на ресурси. Заедно можеме да направиме повеќе за околината.

Што нудиме?

  • Изработка на Елаборати за заштита на животната средина за постоечки и новопланирани објекти
  • Изработка на Студија за оцена на влијанието на проектот врз животната средина
  • Изработка на апликација за добивање на А и Б интегрирана еколошка дозвола или дозвола за усогласување со оперативен план
  • Анализа и процена на ризици врз животната средина
  • Анализа на можности за штедење на енергија и ресурси и предлог решенија
  • Подготовка на планови и програми за интегрирано управување со отпад
  • Организирање и испорака на обуки за национални и ЕУ законски прописи во областа на животната средина