Наши клиенти

Погледнете ги клиентите според услугата што ја побарале

Еволвинг е вистинскиот избор на компанија за вашите прашања и предизвици поврзани со животната средина. Започнувајќи од јули 2010 година, нашата компанија има изработено повеќе од 130 Стратегиски оцени на животната средина и повеќе од 160 Елаборати за заштита на животната средина. Експертите кои се дел од нашиот тим имаат искуство во изработка на Студии за оцени на влијанието на проектите врз животната средина, барања за А и Б интегрирани еколошки елеборати, програми за управување со отпад итн.

Доколу се уште не сте го направиле изборот, слободно прашајте некој од нашите клиенти да ви го потврди задоволството од реализираните проекти.

 

 • ФЛУИД-М Аднан ДООЕЛ, Куманово
 • ПЛАНЕРИС ДОО, Куманово
 • ДПУП БИЛД ДООЕЛ експорт- импорт Скопје
 • Трговско друштво ФИТОХЕМИЈА ДООЕЛ увоз-извоз, Свети Николе
 • АД погребни и придружни активности БУТЕЛ А.Д., Скопје
 • УРБАН ГИС, Куманово
 • ЈОНИКА- МЕБЕЛ ДОО, Скопје
 • ДПУП ДОШНИЦА ДООЕЛ, Неготино
 • ОПШТИНА КУМАНОВО, Куманово
 • ОПШТИНА КАРПОШ, Скопје
 • БОНИ-ЕР, Куманово
 • АВНИ ДЕМА, ДООЕЛ Скопје
 • ЕЛЕКТРОКУМАНОВО ДОО, Куманово
 • МАРПЕТ ДОО, Свети Николе
 • ТД ХЕМИПРОМ, Свети Николе
 • ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ, Скопје
 • ДОНИТЕКС ДОО, ЛИОН ДОО и НИНА-МАК ДОО, Свети Николе
 • ОПШТИНА ОХРИД, Охрид
 • ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ, Свети Николе
 • ДППУ НОБЕЛЕКС ДООЕЛ, Скопје
 • МАКЕДОНСКА РИЗНИЦА, Куманово
 • МАК 2000 АД СКОПЈЕ, Скопје
 • ХЕЦ 408, Скопје
 • РОБУСТУС ЛТД  ДООЕЛ, Гостивар
 • ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО, Чучер Сандево
 • ОПШТИНА СТРУМИЦА, Струмица
 • АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ, Скопје
 • ДПТУ ЦАРЕВИ КУЛИ ДООЕЛ, Струмица
 • ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС, Јегуновце,
 • АД СТРУМИЧКО ПОЛЕ, Василево
 • ОПШТИНА ЛИПКОВО, Липково
 • ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, Скопје
 • ЕЛ-ТЕ ХИДРО ДООЕЛ, Скопје
 • ОПШТИНА СОПИШТЕ, Сопиште
 • Агенција за електронски комуникации на Република Македонија
 • Центар за развој на Вардарски плански регион
 • ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ, Скопје
 • ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР, Демир Хисар
 • ОПШТИНА КАВАДАРЦИ, Кавадарци
 • ОПШТИНА СТРУГА, Струга
 • ОПШТИНА ВЕЛЕС, Велес
 • ОПШТИНА ГАЗИ БАБА, Скопје
 • ОПШТИНА БОГДАНЦИ, Богданци
 • ОПШТИНА МОГИЛА, Могила
 • ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ, Маврово и Ростуше
 • ОПШТИНА НОВАЦИ, Новаци
 • ОПШТИНА ПРОБИШТИП, Пробиштип
 • ОПШТИНА КРАТОВО, Кратово
 • Македонски електро преносен систем (МЕПСО) АД, Скопје
 • ОПШТИНА РАДОВИШ, Радовиш
 • ОПШТИНА ЗАЈАС, Зајас
 • ОПШТИНА СТРУМИЦА, Струмица
 • ДПУП БИЛД ДООЕЛ експорт- импорт, Скопје
 • ДППУ ОЛМИ ДООувоз-извоз, Куманово
 • ТЕЛЕЛИНК МК ДООЕЛ, Скопје
 • Друштво за проектирање и градежништво ИМПЕКСЕЛ 2 ДООЕЛ, Гостивар
 • Друштво за трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДООувоз-извоз, Скопје
 • ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ, Свети Николе
 • ДОНИТЕКС ДОО, Свети Николе
 • Друштво за трговија и услуги БО-КИ Компани ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје
 • ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ, Студеничани
 • Друштво за производство на детергенти и материјали за градежништво НЕОМИКС, Куманово
 • Друштво за производство, трговија, маркетинг, консалтинг, инженеринг, угостителство ОЛИМПИКО Љупчо ДООЕЛ, Скопје
 • ОПШТИНА КУМАНОВО, Куманово
 • Друштво за промет и услуги БОНУС- СЕРВИС, с. Јурумлери
 • АД МЕПСО, Скопје
 • Друштво за производство, трговија и услуги ФАНТАСТИКО-ПВЦ ДООЕЛ с. Горобинци
 • ОПШТИНА АЕРОДРОМ, Скопје
 • Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛУКС АУТО ДООЕЛ, увоз- извоз, Куманово
 • ХИДРОИНВЕСТ ДОО, Скопје
 • Друштво за угостителство, трговија и земјоделие Шуте- ком ДООЕЛ увоз- извоз, с. Русиново
 • Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ, Скопје
 • Друштво за производство, трговија и услуги ПАПЕР ПРОДУЦТ, Куманово
 • Трговско друштво за производство, трговија и услуги, увоз– извоз ТЕДИ КОМЕРЦ ДООЕЛ, Охрид
 • ОПШТИНА ШТИП, Штип
 • Град Скопје
 • Друштво за трговија и производство МИКРОТИМ ДОО увоз- извоз, Куманово
 • Министерство за правда на Република Македонија, Управа за извршување санкции
 • МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ, Скопје
 • ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, Скопје
 • ДГПТУ БОСУТ ДОО, Куманово
 • ДПТУ ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ, Скопје
 • Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија, услуги и превоз ЕКО- БЕСТ  ДООЕЛ увоз- извоз, Куманово
 • ДТПУ ЦЕНТРАЛ ПЛАСТ ДОО увоз- извоз, Скопје
 • Служба за општи и заеднички работи во влада на Република Македонија
 • КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје
 • Друштво за производство, услуги и трговија БАЛКАН ЏАН ДООЕЛ експорт- импорт, Скопје
 • Друштво за услуги и трговија БЕСТ ПРУМУС ДООЕЛ, Скопје
 • Друштво за трговија и услуги ТУРКМАПЛАСТ ДОО увоз- извоз, Скопје
 • Државен студентски центар- Скопје, Скопје
 • АЛКАЛОИД АД, Скопје
 • ЕМК ДООЕЛ Мали Хидроелектрани, Скопје
 • Друштво за производство и промет на големо и мало инсталатерство, градежништво и проектирање АЛЕС Славчо ДООЕЛ увоз- извоз Скопје
 • Агенција за електронски комуникации на Република Македонија
 • Друштво за трговија и услуги ЕКО ВИСТ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз- извоз, Скопје
 • ХИДРО БОШАВА ДОО, Кавадарци
 • Друштво за производство, трговија и услуги НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДОО, Тетово
 • ДПТУ Џонсон Мети ДООЕЛ, Скопје
 • АУТОМАКЕДОНИЈА АД, Скопје
 • Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ, Скопје
 • Друштво за производство, трговија и услуги ПАВОР извоз- увоз Орце ДООЕЛ, Велес
 • Друштво за производство, трговија и услуги МЗ ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДОО, Скопје
 • ДПТУ МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје
 • ДПТУ ЈАВОР- ТРАНС ДООЕЛ, Струмица
 • Друштво за угостителство, трговија и услуги ТЕМПЛ СИТИ КАФЕ, Скопје
 • КАМФУД ДООЕЛ, Скопје
 • ОПШТИНА ЧАИР, Скопје
 • Македонски електро преносен систем (МЕПСО) АД, Скопје
 • Друштво за трговија, услуги и застапување ГНЛ ЛИМИТЕД КОМПАНИ ДООЕЛ експорт- импорт, Скопје
 • Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје
 • Друштво за производство на електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО, Скопје
 • Подрачно основно училиште ФАИК КОНИЦА, с. Бачишта, Кичево
 • Централно основно училиште ФАИК КОНИЦА, с. Грешница, Кичево
 • Подрачно основно училиште РЕЏО РУШИТ ЗАЈАЗИ, с. Зајас Џума, Кичево