Блог

Обуки за отпад
Недостасува квалитетна обука за постапување и управување со отпад, па луѓето одговорни за оваа проблематика во претпријатијата се оставени сами на себе да го читаат и толкуваат законот- се согласија учесниците на првата од серијата обуки што ќе се одржуваат во рамките на Академијата за управување со отпад. Казните се големи како за правните така и за физичките лица кои неправилно постапуваат и управуваат со отпадот, но ние не сме моќни сами да се справиме со проблемот, како поради финансии така и поради недостаток на стручно познавање на областа- изјавија тие.

Академија за отпад
Со решение од Министерството за животна средина и просторно планирање бр. 11-8410-3, Академијата за управување со отпад, предводена од ЕВОЛВИНГ ДОО Скопје, доби овластување ...

Решение за комунален отпад
Според податоците на Државниот завод за статистика на Македонија, вкупното количество на собран комунален отпад во 2008 година изнесувало 531.281,90 тони, додека количеството на создаден комунален отпад изнесувало 713.564,298 тони. Околу 77% од вкупното население користи комунални услуги од комуналните ...

Еколошки консалтинг
Консалтингот во областа на животната средина е индустрија која сега вреди 19.1 милијарди долари и се уште расте. Од 2008 година до денес, оваа индустрија забележала раст од 7 проценти и се очекува во наредните пет години да ...

Нацрт закон за е-отпад
Се подготвува нов закон со кој треба да се уредат условите за заштита на животната средина при производство, пуштање на пазар и постапување со отпадот од електрична и електорнска опрема. Овде можете да го преземете текстот на Нацрт законот. ...