Нацрт закон за е-отпад

Се подготвува нов закон со кој треба да се уредат условите за заштита на животната средина при производство, пуштање на пазар и постапување со отпадот од електрична и електорнска опрема.

Овде можете да го преземете текстот на Нацрт законот. Во тек се јавните расправи кои ги организираат Метаморфозис и МЖСПП.