Управител со отпадот

Секое правно односно физичко лице кое во вршењето на својата дејност во текот на една календарска година создава повеќе од 200 килограми опасен отпад и/или повеќе од 150 тони неопасен отпад е должно да изготви и да реализира Програма за управување со отпад и да назначи управител со отпадот.

Пријави се на нашата Академија за управување со отпад.

прочитај повеќе>>>

Стратегиска оцена

Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) се подготвува за плански документи со цел да се идентификуваат и анализираат влијанијата врз животната средина, животот и здравјето на луѓето кои би произлегле од имплементација на документот.

прочитај повеќе>>

Елаборат за животна средина

Заштитата на животната средина почнува од тебе. Нашиот тим е подготвен да ти помогне во изработката на елаборат за твојот кафе бар, ресторан, производствен погон, автопералана или друг објект чијашто секојдневна активност има влијание врз животната средина.

прочитај повеќе>>

Оцена на влијание

Целта на Оцената на влијанието врз животната средина (ОВЖС) е да обезбеди соодветно внимание на сите можни влијанија врз животната средина и да обезбеди решенија за нивно елеиминирање, односно минимизирање пред предложениот проект да влезе во фаза на реализација.

прочитај повеќе>>

We are evolving your ideas…

Добредојдовте на официјалната Интернет страница на ЕВОЛВИНГ, компанија која ви помага да ги развиете, надградите и остварите своите идеи…

Нашите задоволни клиенти можат да ви ја потврдат нашата професионалност, посветенот, експертиза и високи стандарди.

Ние со задоволство го прифаќаме предизвикот заедно да работиме на остварување на вашите идеи...

>> Повеќе за компанијата

Потенцијални клиенти

Ние и животната средина

* Ги промовираме начелата на заштита на животната средина

* Го минимизираме отпадот преку грижливо и ефикасно користење на сите материјали и енергија

* Помагаме во изнаоѓање на решенија за проблемите и континуирано работиме на унапредување на системот за заштита на животната средина

* Донираме за активности кои имаат за цел да ја заштитат и унапредат животната средина.

Регулатива за животната средина

Погледнете ги важечките законскии и подзаконски акти од областа на животната средина. За дополнителни прашања, секогаш ви стоиме на располагање.

Последни написи на блог

Според податоците на Државниот завод за статистика на Македонија, вкупното количество на собран комунален отпад во 2008 година ...
Решение за комунален отпад